how to make iron ingots in terraria on xbox 360

how to make iron ingots in terraria on xbox 360